Моля, преди да преминете по-нататък, прочетете внимателно настоящите условия.

Сключване на договор

 1. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Прознание предоставя услуги на клиентите си посредством този уеб сайт. 
 2. Платформата www.proznanie.bg е собственост на Фондация “ПРОЗНАНИЕ”; БУЛСТАТ: 176977277; със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. „Шипка“ №36, ет. 3; No на вписване в ЦРЮЛНЦОПД 20160312017 спрямо законодателството на Република България.
 3. „Доставчик“ по смисъла на тези Общи условия и Закона за електронната търговия в Република България е Фондация “ПРОЗНАНИЕ”, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България с ЕИК 176977277. Дружеството е партньор в реализирането на отделни дейности на платформа за обучение www.proznanie.bg, включително, но не само на стопанската дейност. Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично и Фондация “ПРОЗНАНИЕ”; БУЛСТАТ: 176977277 ("Прознание").
 4. „Клиент“ по смисъла на тези Общи условия е правоспособно пълнолетно физическо лице, което сключва настоящия договор за своя сметка и в собствена полза или в полза на лице/-а, навършило/и или ненавършило/-и 18-годишна възраст, на което е родител или настойник.
 5. „Потребител“ по смисъла на тези Общи условия е Клиентът или изрично посоченото от него лице, в чиято полза е сключен договорът. 
 6. Информацията за Доставчика е както следва:
  • наименование –Фондация “ПРОЗНАНИЕ”;
  • седалище и адрес на управление – гр. София 1504, ул. Шипка №36, ет. 3;
  • адрес, на който упражнява дейността си – гр. София 1000, ул. Ген. Йосиф В. Гурко №52, ет. 5;
  • данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща за осъществяване на пряка и навременна връзка с него:
   Адрес: гр. София 1000, ул. Ген. Йосиф В. Гурко №52, ет. 5
   Телефон: 0700 30038
   Имейл адрес: support@proznanie.bg
  • Данни за вписване в търговски или друг публичен регистър – ЕИК 176977277;
  • В своята дейност Прознание се придържа към следния Етичен кодекс;
  • Органи, осъществяващи контрол върху дейността:
   • Комисия за защита на потребителя;
   • Комисия за защита на личните данни.
 7. Чрез този уеб сайт Прознание предоставя и Клиентът може да закупи следните образователни услуги:
  • Курсове и групи от уроци; и 
  • Индивидуални курсове по заявка.
   План-графикът на образователните курсове и условията за записване в тях са публикувани на сайта на Прознание.
 8. Посочените цени са крайни, в български лева и в тях са включени всички приложими данъци и такси.
 9. Всички договори за предоставяне на услуги в съответствие с настоящите Общи условия се сключват на български език. 
 10. С натискане на бутона „Включи се в курса“ регистрираният на сайта Клиент се съгласява да закупи услугите, които е избрал. Доставчикът запазва място на Потребителя в курса за време, необходимо да се обработи плащането. Клиентът получава на посочения от него имейл адрес потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. След получаване на плащането Доставчикът трайно резервира мястото на Потребителя в избрания курс.
 11. Клиентът може да се откаже от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, освен ако услугата вече е предоставена или е в процес на предоставяне преди изтичането на този срок. В този случай Доставчикът възстановява изцяло платената сума от Клиента. След началото на предоставяне на услугата или след изтичането на 14-дневния срок при заявка за отказ от страна на Клиента Доставчикът възстановява част от платената сума пропорционално на оставащите уроци в курса, но не повече от 80% от платената от Клиента сума. 

Авторско право и други права на интелектуална собственост

 1. Клиентът се съгласява уроците в курсовете, предоставяни от Доставчика да може да бъдат записвани за целите на текущ и последващ контрол за съответствие на предоставяните образователни услуги. Изключителните авторски и сродните на тях права върху записите принадлежат на Доставчика.
 2. Всички материали и всяко съдържание, публикувани на този сайт и/или предоставени на Клиента от Доставчика, са обект на авторско право и съответните права на интелектуална собственост и са под закрилата на приложимите разпоредби на българските закони, европейското право и международните договори, по които Република България е страна. Забранява се всякаква употреба на предоставено на Клиента съдържание в нарушение на авторските права и/или правата върху търговски марки и/или други права на интелектуална собственост, и по-конкретно, но не само: промяна, копиране, предоставяне на съдържанието на трети лица или публичното му разпространение.

Софтуер

 1. Софтуерът, използван за целите на предоставяните услуги, е под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и е собственост на Прознание или на съответните производители и/или техни доставчици и партньори. Моля, преди употреба на софтуера, запознайте се с Техническите изисквания

Препратки към други уеб сайтове

 1. Наличните препратки от този Сайт към сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство. Доставчикът не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Клиентът може да посещава тези сайтове изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Права и задължения на Клиента

 1. Клиентът се задължава да посочи: имейл адрес, име и фамилия, телефонен номер, дата на раждане, както и имейл адрес, име и фамилия, дата на раждане на Потребителя, в чиято полза се сключва договорът и на който ще бъде предоставена услугата. С посочване на телефонния си номер, Клиентът изразява съгласието си да получава информация чрез SMS известия относно услугите, които е избрал.
 2. Клиентът носи пълна отговорност, в случай че декларира неверни данни и/или не притежава изискуемите според т. 4 на тези Общи условия качества.
 3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на потребителското име и паролата. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява Доставчика за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола.
 4. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата на Доставчика. Разсрочено плащане се позволява за курсове, продължаващи повече от 1 месец. В този случай се заплаща цена при разсрочено плащане.
 5. Клиентът и лицето, в полза на което е сключен договорът и на което се предоставя услугата, се задължават:
  • да не нарушават и да зачитат основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърняват доброто име на другиго и да не призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
  • да не нарушават чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазват българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави при ползване на предоставяните от Доставчика услуги чрез интернет; 
  • да уведомяват незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
  • да уведомява незабавно Доставчика в писмена форма за всеки случай на конфликт на интереси, включително, но не само, когато се предоставят образователни услуги срещу заплащане на потребители, които се обучават в училището, в което преподавателят преподава;
  • да не зареждат, изпращат, предават, разпространяват или използват по какъвто и да било начин и да не правят достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чужди ресурси или софтуер;
  • да обезщетят Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, хипервръзки, материали или информация, които Клиентът е използвал, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез proznanie.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия и правилата на морала и добрите нрави.

Права и задължения на Прознание

 1. Прознание се задължава след получаване на плащането да осигури достъп на Потребителя до закупената услуга.
 2. Прознание се задължава да предостави съответната образователна услуга чрез подбрани преподаватели, квалифицирани в дадената област, чиято квалификация е в съответствие с нормативните изисквания, приложими в Република България и според Етичния кодекс на Прознание.
 3. Доставчикът има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги, когато последният използва услугите в нарушение на настоящите Общи условия.
 4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекла от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
 5. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си поради причини извън неговия контрол, включително, но не само: ситуации на случайни събития, технически проблеми с компютърната конфигурация на Потребителя – софтуер и хардуер, проблеми с доставката на интернет до компютъра на Потребителя, проблеми, свързани с некомпетентно използване на продуктите, проблеми в глобалната мрежа.
 6. Доставчикът си запазва правото да откаже предоставянето на потвърдена услуга, в случай че услугата не е достъпна по независещи от него причини. В този случай Доставчикът уведомява Клиента за възникналите обстоятелства чрез изпращане на съобщение до посочения от него електронен адрес или телефонен номер. В случай че е направено плащане по сметката на Доставчика, Клиентът може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумата или заместваща поръчка.
 7. Доставчикът може да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Клиента на услугата, за следните цели: безпроблемно предоставяне на услугата и мониторинг върху изпълнението на договора. Личните данни, представляващи част от тази информация, ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със Закона за защита на личните данни. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава съгласието си за такова съхраняване или достъп до информация, освен ако не направи отказ чрез изрично изявление, изпратено до Доставчика, който отказ би могъл да възпрепятства предоставянето на услугите.
 8. В случай че изпраща непоискани търговски съобщения, Доставчикът се задължава да осигури ясното им и недвусмислено разпознаване като непоискани още с постъпването им при Клиента. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава съгласието си да получава такива непоискани търговски съобщения, освен ако не направи отказ чрез изрично изявление, изпратено до Доставчика.

Контакти

 1. Всички съобщения до Прознание следва да се изпращат в писмена форма на електронен адрес support@proznanie.bg.

Защита на личните данни

 1. Фондация “ПРОЗНАНИЕ” е регистрирана като администратор на лични данни в Регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.
 2. Със сключването на договор по реда на т. 10 Клиентът декларира и се съгласява, че предоставя личните си данни доброволно, като дава изричното си съгласие Доставчикът да обработва тези данни за целите, посочени в тези Общи условия.
 3. Доставчикът обработва личните данни на Клиентите и Потребителите съгласно Декларацията за поверителност.
 4. Доставчикът се задължава да спазва приложимите стандарти според Закона за защита на личните данни при обработката и съхраняването на личните данни, предоставени от Клиентите.
 5. Клиентът има право на достъп по всяко време до събираните и обработвани негови лични данни, както и правото да иска тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие със Закона за защита на личните данни.
 6. Доставчикът се задължава да не разкрива лични данни на Клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, – освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента или когато е длъжен да предостави информация на държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и получават такава информация.

Изменения на Общите условия

 1. Общите условия може да бъдат променяни по всяко време от Доставчика, който има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия, включително – но не само – на основание промени в приложимото законодателство. Доставчикът се задължава да уведомява Клиента за промени в Общите условия, като на видно място на интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок Клиентите да се запознаят с тях. Ако Клиентът не заяви в дадения срок, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай че Клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, Доставчикът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите.

Приложимо право

 1. Настоящите Общи условия са подчинени на законодателството на Република България и то се прилага за всички неуредени въпроси. 

Разрешаване на спорове

 1. Всички спорове, възникнали между страните във връзка с предоставяните от Доставчика услуги, ще се разрешават чрез преговори, в дух на разбирателство и добросъвестност. В случай че не бъде постигнато съгласие, споровете ще се разрешават от компетентен български съд.

Ако имате въпроси, свързани с Условията за ползване, можете да ни пишете на support@proznanie.bg.

Моля, изчакайте