Етичен кодекс
Последно обновяване на 18.05.2016

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Този Етичен кодекс е задължителен за всеки участник в Прознание, включително – но не само – за учители, потребители, клиенти, екипа на Прознание. 
Той представя стандартите за етично поведение на участниците във виртуалната образователна среда. 
Съдържанието му цели да зададе моралните отговорности на всеки участник и да поддържа творческото му присъствие във виртуалната образователна среда. 

II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

ПРЕДМЕТ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС:

Този Кодекс определя етическите аспекти на комуникацията в рамките на образователната среда Прознание. 

ЦЕЛИ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС:

Основните цели на Етичния кодекс са:

 • да представи основните ценности и принципи, които участниците трябва да знаят и спазват;
 • да утвърди волята и стремежа на участниците към етичност в практическата им дейност;
 • да насочи поведението и да подпомогне участниците при решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика; 
 • да представи моралните отговорности на участниците помежду им, към семейството и обществото;
 • да очертае и съхрани добрия тон и уважение между всички участници в Прознание;
 • да определи неприемливите случаи, нарушаващи добрия тон, и да установи действията от страна на Прознание в защита на интересите на всички участници.

III. ОБХВАТ

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

 1. Разгръщането на потенциала на ученика е основен приоритет в Прознание. Прознание е създадена в услуга на ученика и се стреми да бъде максимално полезна за всеки свой потребител независимо от възрастта му.
 2. Процесите на обучение и възпитание са неразривно свързани, макар и намиращи се в непрекъснато изменящо се съотношение в зависимост от възрастта на ученика.
 3. Сътрудничеството и взаимопомощта между всички участници са основни фактори за усвояване на трайни знания и практически умения.
 4. Прознание поддържа среда на екипност, толерантно взаимодействие, свобода и уважение към всяка уникална индивидуалност, както и политическа, етническа и религиозна неутралност.
 5. В Прознание основен принцип е да не се нанася вреда никому. Средата трябва да е градивна и творческа, а не разрушителна. У всеки участник се търси най-доброто и се насърчава стремежът към съвършенство във вътрешен и в обществен план.
 6. Прознание осигурява достъпна среда за самоусъвършенстване и себепознаване чрез продуктивен баланс между гъвкав контрол и индивидуалната свобода на всеки участник.

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ

ОТНАСЯЩИ СЕ КЪМ УЧЕНИКА:

 1. Ученикът има свой профил и използва Прознание като източник, повишаващ знанията, уменията и компетентностите му в избрани от него сфери.
 2. Взаимоотношенията между ученик и учител следва да са в рамките на доброто възпитание – проактивно, учтиво и уважително.
 3. Взаимоотношенията между ученик и негови съученици в Прознание следва да бъдат в рамките на добрия тон и приятелството.
 4. Ученикът внимателно и отговорно обмисля своите коментари към останалите участници и търси подходящата форма за обявяването им. 
 5. Ученикът може и следва винаги да изисква нужното внимание при усвояването на учебния материал. Учителят разполага с всички инструменти да индивидуализира и насочва информацията според нуждите на ученика.
 6. Прознание изрично забранява записването на видео- и аудиоинформация от текущата работа с цел предоставянето ѝ на други лица или публикуването ѝ в интернет пространството. 
 7. Ученикът следва да не накърнява личните права и достойнството на другите участници в Прознание. 

ОТНАСЯЩИ СЕ КЪМ УЧИТЕЛЯ:

 1. Учителят се ръководи от методиката за работа в онлайн среда, като уважава индивидуалността на всеки свой ученик и прилага възможностите на софтуера в подкрепа на това.
 2. Учителят притежава определени личностни, морални и социални качества, както и необходимите компетентности и квалификация, за да предостави висококачествена образователна услуга. 
 3. Езикът следва да бъде достъпен и уважителен, лишен от елементи на арогантност и прекомерна настойчивост. Използваните по преценка на учителя учебни материали не трябва да нарушават правилата и нормите на настоящия Етичен кодекс.
 4. Учителят следва да дава регулярна обратна връзка за прогреса на ученика, изразена обективно и окуражаващо. Той може да потърси съдействие от родителите/настойниците при проблеми в комуникацията между него и ученика. 
 5. Учителят следва да си дава сметка, че пред своите ученици той застава не в обичайната за него реална обстановка. Той трябва да се съобрази със спецификите на преподаването във виртуална среда като (но не само): спретнат външен вид; позиция пред камерата; осигуряване на среда без странични шумове. 
 6. Учителят не трябва да получава подаръци и различни форми на благодарност, които пораждат ангажиращи размени или целят лично облагодетелстване.
 7. Учителят не разпространява и не споделя своите впечатления от учениците си в Прознание с други лица, включително и с други ученици, с което би накърнил личното им достойнство и чест. Дискретността и уважението към индивидуалността са основни принципи, които следва да се спазват.

ОТНАСЯЩИ СЕ КЪМ РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА:

 1. Родителите/настойниците са партньори и участници в процеса на обучение и възпитание.
 2. Родителят/настойникът съдейства на учителите и на Прознание в интерес на провеждането на ползотворен за всички образователен процес. Той може да информира за някои особености на обучаемия или промени в емоционалното и здравословното му състояние, така че да се постигне по-добра ефективност в работата му с конкретен учител или по даден учебен предмет.
 3. Родителят/настойникът има право да обсъжда свободно критичните си съображения към преподаването, ако има такива, с екипа на Прознание, но и с обучаващите се. По този начин се гарантира необходимата дискретност и уважение, които всички участници трябва да съблюдават.
 4. Родителят/настойникът следва да пази и уважава доброто име на учителите в Прознание. Неприемливо е да се правят публични изяви, които биха уронили авторитета на участниците в Прознание. 

IV. НАРУШЕНИЯ НА КОДЕКСА И РЕАКЦИИ

ОТНАСЯЩИ СЕ КЪМ УЧЕНИКА:

 1. Когато ученик системно нарушава изискванията на учител или проявява неуважение към учител или съученици в общуването си с тях, Прознание може да ограничи или да прекрати достъпа му. Родителят/настойникът ще бъде надлежно информиран за това, като при необходимост и желание от негова страна Прознание може да съдейства за консултация със специалист.
 2. Когато ученик публикува информация, отнасяща се до негови съученици или учители, която накърнява тяхното достойнство и чест, Прознание прекратява достъпа му. В случай на грубо нарушение родителите/настойниците на ученика и потърпевшите ученици, както и съответните публични организации, ще бъдат надлежно информирани. Всяко нарушение на личното пространство на ученик ще бъде санкционирано от страна на Прознание.

ОТНАСЯЩИ СЕ КЪМ УЧИТЕЛ и РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК:

 1. Всяко нарушение на настоящия Етичен кодекс от страна на учител или родител/настойник ще бъде санкционирано от страна на Прознание в интерес на обучаващите се.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящият Етичен кодекс регламентира взаимоотношенията между всички участници в Прознание в зависимост от тяхната конкретна роля в образователния процес. Използваните наименования за всеки участник – ученик, родител/настойник, учител – следва да бъдат разглеждани по същество, а не буквално. 
 2. Прознание запазва правото си да променя настоящия Етичен кодекс в съответствие с добрите практики, нормативните изисквания и правила (национални и европейски).

Моля, изчакайте